Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období červen 2021 – červen 2024. Volby se uskuteční ve středu 9. června 2021.

 

Ředitelka  Základní  školy  Jablonec nad Nisou, Rychnovská 216, příspěvková organizace, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro  volby  do školských rad základních  škol  vydaném  Radou  města  Jablonec  nad  Nisou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje

volby členů do školské rady za pedagogické pracovníky a za oprávněné osoby.

Ředitelka školy jmenuje volební komisi ve složení:

předseda:

Mgr. Lea Šmídová

členové:

Mgr. Hana Hammerschmiedová

Mgr. Pavlína Suchá

Mgr. Dana Loudová

Volební  komise  oznamuje  konání voleb do školské rady na středu 9. června 2021 a vyzývá k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Složení školské rady (celkem 6 členů):

 • 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci,

 • 2 členy pedagogičtí pracovníci,

 • 2 členy jmenuje zřizovatel.

Členy školské rady za oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků) volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:

 1. Kandidátem na voleného člena školské rady může být pedagog (pedagogický pracovník školy, který je zaměstnancem školy) a oprávněná osoba (zákonný zástupce nezletilého žáka).

 2. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do pátku 21. 5. 2021:

  1. Návrhy na kandidáty za zákonné zástupce se posílají třídním učitelům, kteří návrhy předají členům komise.

  2. Návrhy na kandidáty za pedagogy se předávají pověřenému členu volební komise.

 3. Nominační lístek najdete v příloze.

 4. Součástí návrhu musí být vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

 5. Nominace kandidátů končí datem 21. 5. 2021 ve 12:00. Volební komise zveřejní listiny kandidátů nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb ve škole na veřejně přístupném místě (ve vývěskách u všech budov) a na webových stránkách.

 

Volby

Volby za oprávněné osoby proběhnou ve středu 9. 6. 2021 v čase od 12:00 do 17:00 ve vestibulu u starého hlavního vchodu do vily v Rychnovské 216.

Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič od volební komise v den a v čase voleb na určeném volebním místě.

Volby za pedagogické pracovníky proběhnou v čase od 11:00 do 12:00 ve sborovnách.

 1. Členy  školské  rady  volí  oprávněné  osoby  a  pedagogové    tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

 2. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, s výjimkou zastoupení nezletilých žáků a studentů. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. platným občanským průkazem, cestovním pasem apod.

 3. Za jednoho žáka může volit pouze jeden ze dvou jeho zákonných zástupců, tzn. odvolil-li jeden zákonný zástupce žáka, druhý zákonný zástupce již nemá právo volit.

 4. Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.

 5. Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina tj. dva kandidáti), na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy (jedna třetina tj. dva kandidáti). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek neupraven, posuzuje se také jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

Seznam kandidátů bude zveřejněn nejpozději 10 dní před konání voleb.

V Jablonci nad Nisou, 12. 5. 2021

 

                                                                              Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 12.05.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Návrh kandidáta - zákonní zástupci

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín