informace K zápisu do 1. tříd 2021/2022

 Den otevřených dveří se letos opět nekoná, proto se s prostředím naší školy můžete seznámit v následující prezentaci. Takhle opuštěná je teď škola, kde to obvykle hučí jako v úle:

prezentace

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

pouze elektronicky

od 6. 4. 2021 od 8:00 do 8. 4. 2021 do 12:00 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním roce bez osobní přítomnosti dětí a jejich rodičů. Podání a příjem žádostí proběhne od úterý 6. 4. od 8:00 do čtvrtka 8. 4. 2021 do 12:00. 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

 

Zápis bude probíhat v několika fázích:

1. fáze:  Podání elektronické přihlášky 

úterý 6. 4. 2021 v 8:00 - zpřístupnění systému pro vyplnění vstupních dat potřebných k vytištění přihlášky (ukončení příjmu žádostí ve čtvrtek 8. 4. 2021 ve 12:00):

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ

Při nemožnosti podání elektronické přihlášky nás kontaktujte v časech od 8:00 do 12:00 na tel. čísle 483 302 140, 770 194 948, 775 995 216.

Instrukce k elektronické přihlášce

1) Vyplňte bezchybně všechny požadované údaje.

2) Nezapomeňte na e-mail a telefonní kontakt.

3) Pokud budete žádat o odklad školní docházky, zaškrtněte políčko - Budeme pro dítě žádat odklad, aby se Vám tato žádost vygenerovala.

4) Po vyplnění a odeslání žádosti se vygeneruje potřebný tiskopis. Dokument je nutné dále vyplnit, podepsat a spolu s kopií rodného listu dítěte předat jedním z níže uvedených způsobů škole (viz 2. fáze).

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu. Na kopii napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se. Po ověření bude kopie skartována.

 

2. fáze: Doručení Žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad do školy

Vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost spolu s kopií rodného listu je nutné zaslat do školy:

1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!): reditel@zskokonin.cz;

2) do datové schránky školy: ezsmmwv  - použitá datová schránka ze strany zákonného zástupce musí být datovou schránkou fyzické osoby a ne právnické osoby (firmy);

3) v listinné podobě – vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte kopii rodného listu a v zalepené obálce ji zašlete poštou;

4) v listinné podobě  – vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte kopii rodného listu a v zalepené obálce ji od úterý 6. dubna vhoďte do schránky školy na budově Rychnovská 216;

5) osobně od 7. dubna 8:00 do 8. dubna do 16:00 - vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte kopii rodného listu a rezervujte si termín  při podání elektronické přihlášky.

Pokud nemáte možnost vytisknout přihlášku, tak ji pouze odešlete a napište na e-mail dudova@zskokonin.cz. Přihlášku je nutné do 5 dnů potvrdit podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží. Rezervujte si proto telefonicky termín od 7. dubna 8:00 do 8. dubna do 16:00.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, aby doložil oprávnění dítě zastupovat. 

K vytištěné přihlášce uveďte, zda preferujete 1. třídu v Kokoníně, nebo na Vrkoslavicích.

 

Žádost o odklad

1) Klikněte na výše uvedený odkaz a vyplňte všechny údaje.

2) Žádost o odklad se sama vygeneruje při zaškrtnutí políčka – Budeme pro dítě žádat odklad

3) Po odeslání obdržíte dvě žádosti (o zápis a o odklad). Obě si stáhněte, vytiskněte, podepište a spolu s kopií rodného listu dítěte předejte jedním z níže uvedených způsobů škole.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Na kopii napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se. Po ověření bude kopie skartována.

4) K žádosti o odklad dodejte:

a) Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů.

b) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP).

Nemáte-li tyto náležitosti ještě vyřízené, podejte žádost o odklad  s tím, že škola správní řízení o zápisu přeruší, než potřebné náležitosti ve stanovené lhůtě doručíte.

 

3. fáze: Vyhodnocování žádostí

Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno v pátek 7. 5. 2021:  

- zveřejněním seznamu přijatých dětí ve vývěsních skříňkách školy

- na webových stránkách školy www.zskokonin.cz 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračním číslem, které dítěti vygeneroval elektronický portál. Nezapomeňte kód Vašeho dítěte.

Nepřijetí Vám bude oznámeno telefonicky a v písemné podobě.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

 

 

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2020/2021 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 28 žáků na třídu.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

1) Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

2) Ostatní žáci.

Pokud počet dětí v některé z I. tříd přesáhne 28, budou nadpočetné děti automaticky převedeny do paralelní třídy. V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců školské rady.

Školský obvod = obvod č. 8

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace včetně odloučeného pracoviště Vrkoslavice, Janáčkova 42

území: k.ú. Kokonín, k.ú. Vrkoslavice

ulice: Blanická,  Boční,  Borůvková, Brusičská, Dalešická, Dělnická, Dolní, Dubová, Fibichova, Hřebenová, Jahodová, Janáčkova od ul. Oblouková, Jasanová, Jasná, Ječná, Jedlová, Jižní, Jana Žižky, Kaštanová, Kavanova, Ke Starému buku, Kokonínská od ul. Ke Starému buku, Kolmá, Krkonošská, K Vodojemu, Letní, Lyžařská, Malinová, Maršovická, Na Svahu, Nová, Petřínská, Pod Petřínem, Pod Servisem, Písečná, Polední, Požární, Pražská od ul. Na Hranici, Příkrá, Přímá, Rádelská, Revoluční od ul. Oblouková, Rovná, Rychnovská, Sáňkařská, Severní, Schovaná, Slunná, Sokolovská, Spádová, Srnčí stezka, Stavební, Strmá, Studená, Studentská, Šeříková, Školní, Truhlářská, Turistická, Tyršova stezka, U Čertova kamene, U Kaple, U Mohelky, U Pískovny, U Zbrojnice, Úzká, Venušina, Vnitřní, Vrkoslavická od ul. V Zátiší, V Úvoze, Zámecká, Západní, Zelenohorská, Zimní, Zvonková, Žižkova, místní část Dobrá Voda

Shrnutí závazných termínů k zápisu do 1. tříd.

Případné dotazy jsme připraveni vám zodpovědět prostřednictvím e-mailu: dudova@zskokonin.cz.

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy
Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín