ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ČTVRTEK 4. DUBNA 2024

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024, a děti s odkladem školní docházky.

Dítě narozené v době od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024 na základě žádosti jeho zákonného zástupce a doložení doporučujícího vyjádření v souladu se školským zákonem. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Zápis do ZŠ krok za krokem

1. krok – generování žádostí

Od 11. 3. 2024 do 3. 4. 2024 bude možné v aplikaci generovat žádost o přijetí/odkladu (odkaz zde)

2. krok – odevzdání žádosti v ZŠ (ZÁPIS)

ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 13:00 do 18:00 - podle rezervací v aplikaci (odkaz zde)

3. krok – zveřejnění výsledků zápisu

30. 4. 2024 na webu ZŠ a veřejně přístupném místě v ZŠ

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat dne  4. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 na obou pracovištích 1. stupně (Rychnovská 215, Janáčkova 42).

Od 11. 3. 2024 do 3. 4. 2024 bude zákonným zástupcům zpřístupněn systém (odkaz zde), v němž si zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 4. 4. 2024.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 1. vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (odkaz zde);

 2. rodný list dítěte; 

 3. občanský průkaz zákonného zástupce; 

 4. v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

V případě, že trvalý pobyt dítěte není shodný s trvalým pobytem zákonného zástupce, lze body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve školském obvodu školy započítat v případě, že žádost bude doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:

 • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

 • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

 • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

 • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 1. vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (odkaz zde);

 2. vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;

 3. rodný list dítěte;

 4. občanský průkaz zákonného zástupce;

 5. doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;

 6. doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

 

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií (viz Kritéria přijímání žáků k plnění povinné školní docházky). 

Případné dotazy jsme připraveni Vám zodpovědět prostřednictvím e-mailu: dudova@zskokonin.cz nebo tel. čísle 483 302 140.

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

 

 

 


Popis souboruTypVelikost
Kritéria přijetí PDF 53,93Kb
Zápis 2024-2025 PDF 74,18Kb

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín